Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) níže uvedené, upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Bauchem, s.r.o., IČO 04672763, DIČ CZ04672763, se sídlem Klatovská 606/3, 602 00 Brno, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 91334 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel anebo spotřebitel.

Podnikatelem je ten, kdo při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Za podnikatele je považována také každá osoba, která při uzavírání smlouvy jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelem je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě potvrzení/odeslání objednávky.

Provozní doba a objednávání

Provozní doba internetového obchodu pro podávání objednávek je 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Prodávající si vyhrazuje právo internetový obchod dočasně pozastavit z důvodu nutné údržby.

Objednávat je možné prostřednictvím:

 • webu internetového obchodu: www.bauchem.cz;
 • e-mailu: obchod @ bauchem.cz

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Plnění kupující dostane za cenu platnou v době objednání.

Cena

Ceny uváděné na webu internetového obchodu jsou včetně DPH a všech zákonem stanovených poplatků. Ceny uváděné jako akční platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující může uzavřít smlouvu tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu internetového obchodu tím, že obsah košíku závazně objedná, tj. odešle objednávku. Za případné chyby přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku zaplacení kupní ceny a zároveň převzetím objednaného zboží kupujícím.

Náklady na dodání zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a to včetně dokladů, které se k němu vztahují. Tím prodávající umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Pokud prodávající zboží odesílá, odevzdá zboží kupujícímu až, jakmile mu věc předá dopravce.

Prodlením kupujícího s převzetím nebo placením zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu byla poskytnuta dostatečně přiměřená lhůta k převzetí či zaplacení.

Případné spory, které mohou vzniknout na základě smlouvy, se prodávající zavazuje, usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Pokud kupující vadu (i skrytou) neoznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečně vynaložené péči zjistit, právo z vadného plnění mu soud nepřizná.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží nebo nepřevezme-li kupující zboží, ačkoliv bylo kupujícímu se zbožím umožněno nakládat.

Pokud vznikla škoda na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, pokud nebyla škoda způsobena prodávajícím.

Během dvanácti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS nebo telefonicky.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Spotřebitel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů, ode dne převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Toto odstoupení musí být doručeno alespoň jedním z následujících způsobů :

 • elektronicky - emailem na adresu obchod @ bauchem.cz
 • elektronicky - zprávou prostřednictvím kontaktního formuláře;
 • písemně - na adresu sídla prodávajícího.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést např. datum nákupu, číslo objednávky, číslo prodejního dokladu. Dále je vhodné uvést zvolený způsob vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v případě zboží:

 • upraveného dle přání spotřebitele;
 • podléhajícího rychlé zkáze;
 • nenávratně smíseného s jiným zbožím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží, které spotřebitel vrací, musí být zasláno na adresu Klatovská 606/3, 60200 Brno, tj. sídla prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo, má spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy, navrátí spotřebitel prodávajícímu zboží, nikoliv na dobírku, které je kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození, a to bez zbytečného odkladu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Nepřevzetí zboží na odběrném místě (Zásilkovna.cz, Zásielkovňa.sk, PPL Parcel shop) nesplňuje podmínky § 1829 odst. 1 občanského zákoníku České republiky a není proto odstoupením od smlouvy ve smyslu daného paragrafu. Prodávající má v takovém případě nárok na úhradu nákladů souvisejících s expedicí zboží (balné a poštovné). Při vracení peněžních prostředků od spotřebitele v takovémto případě nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné a balné tak, jak je tomu při odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku České republiky.

Prodávající vrátí všechny peněžní prostředky stejným způsobem, které na základě smlouvy přijal, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že prodávájící přijal prostředky prostřednictvím platby za zboží dobírkou, budou poukázány spotřebiteli na bankovní účet, který spotřebitel uvede v odstoupení od kupní smlouvy.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a to zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím osobám s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováváním „cookies“ v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů. Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. prostřednictvím zapnuté funkcionality anonymního prohlížení v jeho prohlížeči.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (Heuréka.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Dodací podmínky

Zboží, které je u prodávajícího skladem bude odesláno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Bez ohledu na uvedenou dostupnost zboží skladem si prodávající vyhrazuje právo na jednostranné zrušení objednávky v případě nemožnosti odeslat zboží z důvodu např. jeho nenadálého zničení, nebo poškození. O takové skutečnosti prodávající informuje kupujícího bez zbytečného prodlení.

Není-li objednané zboží u prodávajícího skladem, bude jeho dostupnost sdělena kupujícímu nejpozději do 48 hodin pracovního dne od přijetí objednávky.

Není-li objednané zboží u provozovatele skladem a zároveň se provozovateli nepodaří zjistit jeho dostupnost, bude tato skutečnost sdělena kupujícímu nejpozději do 48 hodin pracovního dne od přijetí objednávky, přičemž učiněná objednávka kupujícího tímto okamžikem zaniká.

Přepravní podmínky

Prodávající umožňuje doručení zboží prostřednictvím zaslání přepravní službou PPL, Zásilkovna, Česká Pošta.

Při zaslání zboží kupujícímu přepravní službou je cena přepravy stanovena buď individuálně dle domluvy s kupujícím nebo dle ceny uvedené v objednávce.

Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Kupující je povinen ihned při dodání zásilku a její stav (poškození, úplnost) překontrolovat spolu s dopravcem. V případě, že zásilka neodpovídá kupní smlouvě, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím nebo reklamačním protokolu přepravce a ten doručit osobně, e-mailem nebo poštou na sídlo prodávajícího.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje:

 • platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího;
 • platbu kartou Visa nebo MasterCard prostřednictvím internetového platebního portálu;
 • platbu na dobírku při doručení zboží.

Zboží je ve vlastnictví prodávajícího do plného zaplacení. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou účinné od 01. 01. 2023.